Testi dialettali - Poesie - Villapiana Centro del Dialetto

villapiana.eu
Il Dialetto:
"Lingua dell'Anima"
Vai ai contenuti
Testi dialettali - Poesie
Chi fatigatòr’

U sol’i giùgn’ vròscid’ u cürij
A pruvul’ ‘n ffacc’, i sidùr’ a ccanèl’
Zapp’, chjànd’, d’acqu’
…  attïnd’!!!
chi pandèn’ ch’ej fatt’!!!
Nzùrfir’a vign’e accort’i pizòrr’…
Grisòmmjl’, cucùll’, n’atu poch’i culumbr’…
Teee! C’è angòr‘na gracciòffjl’ !!!
Cogl’! cogl’ che cavàm’ pur’duj patèn’!...
Ìja chi ccavud’ …
‘ngrazzij i Ddij
Si parò … e cchi ccosa jè!
fors’ jè assèj…!
Ch’ora sù …?
Ti fèd’a ppitìt’?!
Chjch’a chep’ e fatïgh’.
Mi fèd’a ppitìt’?
Vid’ tu!! Ha punuèt’u sol’!!!
Tengh’a faccia che pàr’di cartòn’…
A ffatighè da sol’a ssol’
pi ttri fich’ ‘nfurnuèt’e nu mïnzu pallàcc’…
Camìn’ camì!!
Scapuluàm’ ch’ha ffatt’ nott’!! ...
Ricògl’ tutt’!! a forbjc’ a ccètt’, u zappòn’, u palanghìn’ …
“ah! Chi fatigatòr’ !! …”
“A vit’jè fatt’ pi vvuj”
Grid’ Scèpp’ “trï bbaston’ “
Mentr’ jòch’ cu a suruìgl’
Che stripitijd’a lu cuàcchj mpùnd’a cannùcc’…”
Com'a fum’ nd' a llücchj
 

Si semp’ com’a fum’n’ant’a llücchj
M’incèchis’, m’affòchis’ … o’ rrispìr’.
Pi ll’anim’ Jè tüssich’ sta pen’
tèngh’u cor’a stozz’e frittulluïll’
Me quànn’ a rošatur’ d’u punuènd’
S’ha’ stanchèt’ i mi dè stu turmïnd’
E a vreš d’a carchèr’ jè sangu vuìv’
Mi scarf’ ‘nzïm’a ttij a’ rrït’a nu mur’…
"Odij e g'am:
fors' m'addummuànnis'a picchì u fuàzz'.
O nnù suàccj,
mi pigljd'u còr'e lu cïrvïll' e mi rinnuc’, mmarcidùt’, com’a sardèll’.
Note al testo
Note al testo
Testata non giornalistica poichè gli aggiornamenti non sono fissi ma saltuari.
Se  vuoi collaborare o hai suggerimenti, scrivici appena puoi.
Created with Rico's
Torna ai contenuti